NAPIRENDÜNK ÉS HÁZIRENDÜNK

NAPIREND

 

6:30                Kinyitjuk kapuinkat és 8:00-ig várjuk azokat a gyermekeket akik a bölcsődében szeretnének reggelizni   ( közben szabad játék, és szükség szerint gondozás )

8:00 – 8:30     Reggeli ( Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport nyugalmát.)

8:30 – 9:30     Ismét nyitottak vagyunk a később érkező gyermekek fogadására. ( az újonnan érkező gyermekek fogadása közben   szabad játéktevékenység, szükség szerint gondozás )

9:30                Tízórai

9:45 – 11:30    Szabad játéktevékenység, szükség szerint gondozás.

Ha az időjárás engedi a gyermekek a szabadban töltik a délelőttöt, ellenkező esetben a csoportszobákban, sószobában, tornaszobában. 11 órától készülődés az ebédhez         (tisztázás, tisztálkodás )

11:30 – 12:00  Ebéd

12:00 – 14:30  Alvás, pihenés

14:30 – 15:00  Ébredés, tisztázás, tisztálkodás ( közben játék )

15:00 – 15:30  Uzsonna ( Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport nyugalmát.)

15:30 – 17:30  Szabad játéktevékenység  folyamatos távozás.

17:30               Zárjuk a bölcsőde kapuit

 

 

HÁZIREND

 

A Házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az intézmény törvényes működését.

A Házirend feladata, hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető rendjének megismerését.

A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyermekére és azok szüleire, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára, illetve az intézmény területén tartózkodó személyekre.

 

 A gyermekek jogai

a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, alapján

Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez.

Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön.

A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön.

Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön.

A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön.

 A szülők jogai

 Megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását- nevelését bízza.

Tájékozódni az intézmény helyi nevelési, szakmai programjáról, házirendjéről, valamint megismerje a nevelési-gondozási elveket.

Megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét.

Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.

Megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban.

Az Érdekképviseleti Fórumon munkájában részt vegyen.

 

A szülők kötelességei

A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön.

A fizetendő térítési díjat időben rendezze.

Az intézmény házirendjét betartsa.

 

Bölcsődei nevelési év rendje

 A gondozási –  nevelési év: szeptember 01- éjtől, augusztus 31-ig tart. A bölcsőde nyáron négy hétig zárva tart, melynek időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket

 

A gyermekek érkezése, távozása

A bölcsőde nyitvatartási ideje: 6:30 – 17:30

Kérjük, hogy a bölcsőde napirendje ( étkezések időpontjai ) figyelembevételével szervezzék a bölcsődébe történő érkezést, és távozást,   hogy ne zavarják a gyermekek nyugodt étkezését.

A bölcsődéből a gyermekeket csak a törvényes gondviselő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. 

Az átadóban minden gyermeknek külön szekrényt biztosítunk a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott értékekért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük, hogy a szekrényben élelmiszert ne tartsanak.

 

Hiányzások, betegségek

A bölcsőde orvosa: havi 24 órában látja el feladatait Javaslatait, betegség esetén a bölcsődébe-járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas ( 37,5°C-nál magasabb hőmérsékletű ), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről az intézményt értesíteni kell.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik értesítjük a szülőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Gyógyulást követően a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe a bölcsőde szolgáltatásait.

Amennyiben a szülő gyermeke bölcsődei ellátását betegség, vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, haladéktalanul köteles bejelenteni a bölcsődének.

Ha a gyermek hiányzásáról a szülő nem tájékoztatja az intézményt, a következő ellátási nap nem igénylünk a gyermek számára étkezést, így a gyermek a bölcsődei szolgáltatást nem veheti igénybe. Az étkezés lemondására a tárgynapot megelőző 11 óráig van lehetőség.

A bölcsődei ellátás megszüntetésre kerül, ha a gyermek gyakran, vagy  folyamatosan (  2 hónapon keresztül a nyitvatartási napok 70% -nál ritkábban veszi igénybe a szolgáltatást, kivéve kórházi ellátás esetén ) távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő nem él jelzéssel a hiányzás okáról, a visszatérés várható időpontjáról. Ebben az esetben a gyermek helyére a várólistán, soron következő gyermek felvételére kerül sor.

 

Fizetési kötelezettségek

A bölcsődei ellátás térítési díjaira vonatkozó szabályokat Gödöllő Város Képviselő-testületének  3/2015.(II. 6.)  önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: rendelet ) rögzíti.

A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a törvényes képviselő köteles havi rendszerességgel megfizetni.

A befizetett csekket, vagy az átutalásról szóló igazolást a kisgyermeknevelőknek be kell mutatni.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően  havonta, utólag minden hónap 15.napjáig köteles befizetni postai úton,vagy az intézmény által megjelölt számlaszámra.

Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt , a jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni munkanapon tudjuk érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági igazolás, 3 vagy több gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).

 Az ellátás megszüntetésének módja

 A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésének esetei a 1997. évi XXXI. törvény

( a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ) 42.§- ában  meghatározottakon  túl

 –jogosultsági körülmények megváltozása ( aktív munkaviszony megszűnése )

állandó lakóhely változása

házirendben meghatározott szabályok ismételt súlyos megsértése esetén.

 Kapcsolattartás, érdekképviselet

A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is.

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait a szülők választják. A bölcsőde gyermek jogi képviselőjének és az érdek-képviseleti fórum tagjainak az elérhetősége a faliújságon megtekinthető. Az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos véleményükkel, esetleges kifogásaikkal, panaszaikkal forduljanak bizalommal az intézmény vezetőjéhez, aki 15 napon belül választ ad panaszaikra. Amennyiben a vizsgálat eredményéről 15 napon belül a szülő, vagy törvényes képviselője nem kap értesítést, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet, úgy az intézmény fenntartójához, illetve a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.

 

Egyebek

Kérjük, ügyeljenek az intézmény tisztaságának megőrzésére.

A bölcsőde eszközeinek megóvása érdekében kérjük a tárgyak rendeltetésszerű használatát.

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása, illetve ittasan az intézmény területén tartózkodni.

Gyermekükkel kapcsolatos információt csak gyermekük kisgyermeknevelőjétől vagy az intézmény vezetőjétől kérjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kisgyermeknevelők nem adnak ki más gyermekéről, illetve szülőtársról és annak elérhetőségeiről információt.

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK.

 

NAPIREND

 

6:30                Kinyitjuk kapuinkat és 8:00-ig várjuk azokat a gyermekeket akik a bölcsődében szeretnének reggelizni   ( közben szabad játék, és szükség szerint gondozás )

8:00 – 8:30     Reggeli ( Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport nyugalmát.)

8:30 – 9:30     Ismét nyitottak vagyunk a később érkező gyermekek fogadására. ( az újonnan érkező gyermekek fogadása közben   szabad játéktevékenység, szükség szerint gondozás )

9:30                Tízórai

9:45 – 11:30    Szabad játéktevékenység, szükség szerint gondozás.

Ha az időjárás engedi a gyermekek a szabadban töltik a délelőttöt, ellenkező esetben a csoportszobákban, sószobában, tornaszobában. 11 órától készülődés az ebédhez         (tisztázás, tisztálkodás )

11:30 – 12:00  Ebéd

12:00 – 14:30  Alvás, pihenés

14:30 – 15:00  Ébredés, tisztázás, tisztálkodás ( közben játék )

15:00 – 15:30  Uzsonna ( Kérjük, ezen idő alatt ne zavarják a csoport nyugalmát.)

15:30 – 17:30  Szabad játéktevékenység  folyamatos távozás.

17:30               Zárjuk a bölcsőde kapuit

 

 

 HÁZIREND

 

A Házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az intézmény törvényes működését.

A Házirend feladata, hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető rendjének megismerését.

A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyermekére és azok szüleire, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára, illetve az intézmény területén tartózkodó személyekre.

 A gyermekek jogai

a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, alapján

Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez.

Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön.

A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön.

Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön.

A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön.

 

 A szülők jogai

Megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását- nevelését bízza.

Tájékozódni az intézmény helyi nevelési, szakmai programjáról, házirendjéről, valamint megismerje a nevelési-gondozási elveket.

Megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét.

Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.

Megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban.

Az Érdekképviseleti Fórumon munkájában részt vegyen.

A szülők kötelességei

A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön.

A fizetendő térítési díjat időben rendezze.

Az intézmény házirendjét betartsa.

Bölcsődei nevelési év rendje

A gondozási –  nevelési év: szeptember 01- éjtől, augusztus 31-ig tart. A bölcsőde nyáron négyhétig zárva tart, melynek időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket

                                                                                      A gyermekek érkezése, távozása

A bölcsőde nyitvatartási ideje: 6:30 – 17:30

Kérjük, hogy a bölcsőde napirendje ( étkezések időpontjai ) figyelembevételével szervezzék a bölcsődébe történő érkezést, és távozást,   hogy ne zavarják a gyermekek nyugodt étkezését.

A bölcsődéből a gyermekeket csak a törvényes gondviselő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. 

Az átadóban minden gyermeknek külön szekrényt biztosítunk a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott értékekért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük, hogy a szekrényben élelmiszert ne tartsanak.

Hiányzások, betegségek

A bölcsőde orvosa: havi 24 órában látja el feladatait Javaslatait, betegség esetén a bölcsődébe-járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas ( 37,5°C-nál magasabb hőmérsékletű ), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről az intézményt értesíteni kell.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik értesítjük a szülőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Gyógyulást követően a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe a bölcsőde szolgáltatásait.

Amennyiben a szülő gyermeke bölcsődei ellátását betegség, vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, haladéktalanul köteles bejelenteni a bölcsődének.

Ha a gyermek hiányzásáról a szülő nem tájékoztatja az intézményt, a következő ellátási nap nem igénylünk a gyermek számára étkezést, így a gyermek a bölcsődei szolgáltatást nem veheti igénybe. Az étkezés lemondására a tárgynapot megelőző 11 óráig van lehetőség.

A bölcsődei ellátás megszüntetésre kerül, ha a gyermek gyakran, vagy  folyamatosan (  2 hónapon keresztül a nyitvatartási napok 70% -nál ritkábban veszi igénybe a szolgáltatást, kivéve kórházi ellátás esetén ) távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő nem él jelzéssel a hiányzás okáról, a visszatérés várható időpontjáról. Ebben az esetben a gyermek helyére a várólistán, soron következő gyermek felvételére kerül sor.

Fizetési kötelezettségek

A bölcsődei ellátás térítési díjaira vonatkozó szabályokat Gödöllő Város Képviselő-testületének  3/2015.(II. 6.)  önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: rendelet ) rögzíti.

A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a törvényes képviselő köteles havi rendszerességgel megfizetni.

A befizetett csekket, vagy az átutalásról szóló igazolást a kisgyermeknevelőknek be kell mutatni.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően  havonta, utólag minden hónap 15.napjáig köteles befizetni postai úton,vagy az intézmény által megjelölt számlaszámra.

Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt , a jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni munkanapon tudjuk érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági igazolás, 3 vagy több gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).

 

 Az ellátás megszüntetésének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésének esetei a 1997. évi XXXI. törvény ( a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ) 42.§- ában  meghatározottakon  túl

jogosultsági körülmények megváltozása ( aktív munkaviszony megszűnése )

állandó lakóhely változása

házirendben meghatározott szabályok ismételt súlyos megsértése esetén.

 

 Kapcsolattartás, érdekképviselet

A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is.

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait a szülők választják. A bölcsőde gyermek jogi képviselőjének és az érdek-képviseleti fórum tagjainak az elérhetősége a faliújságon megtekinthető. Az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos véleményükkel, esetleges kifogásaikkal, panaszaikkal forduljanak bizalommal az intézmény vezetőjéhez, aki 15 napon belül választ ad panaszaikra. Amennyiben a vizsgálat eredményéről 15 napon belül a szülő, vagy törvényes képviselője nem kap értesítést, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet, úgy az intézmény fenntartójához, illetve a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.

Egyebek

Kérjük, ügyeljenek az intézmény tisztaságának megőrzésére.

A bölcsőde eszközeinek megóvása érdekében kérjük a tárgyak rendeltetésszerű használatát.

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása, illetve ittasan az intézmény területén tartózkodni.

Gyermekükkel kapcsolatos információt csak gyermekük kisgyermeknevelőjétől vagy az intézmény vezetőjétől kérjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kisgyermeknevelők nem adnak ki más gyermekéről, illetve szülőtársról és annak elérhetőségeiről információt.

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK.